$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

De Broedfactor, Betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving

Auteur: Peter Camp
ISBN: 978 90 470 0277 2

In dit prettig leesbare boek verkent Peter Camp in “De Broedfactor” de verschillen tussen broedplaatsen en broeinesten en de belangrijkste factoren die het succes van een broedplaats bepalen. Talrijke voorbeelden kleuren het beeld in. Het is aan de lezer om de tips vervolgens zelf te gaan toepassen.

Broedplaatsen of broeinesten?
Wat zijn de kenmerken van beide? Waaruit ontstaan ze en hoe houd je ze in stand? Wat is hun nut? Al dergelijke vragen beantwoordt Peter Camp in zijn boek ‘De Broedfactor, betrokkenheid aanwakkeren in organisaties en samenleving”.

‘De Broedfactor’ bestaat uit drie delen: deel I gaat over de noodzaak van broedplaatsen, deel II over de wijze waarop ze te faciliteren zijn en deel III over het consolideren van broedplaatsen. 
Voor mijzelf, een professional die organisaties helpt te werken met innovatiebroedplaatsen, ligt de grootste waarde van het boek in deel I. Daar leidt Camp je langs verschillende invalshoeken waardoor je blik verruimd wordt. Camp beschrijft bijvoorbeeld de verschillen tussen broedplaatsen die van onderop op organische wijze ontstaan en broedplaatsen die met een vooropgezet doel top down door organisaties ‘opgericht’ en ‘ingericht’ worden. De verschillen in de oorsprong hebben verregaande consequenties voor de broeinestsfeer en de creatieve context die gecreëerd wordt!
Vervolgens leidt Camp de negen broedfactoren in die hij onderscheidt, alsmede de drie randvoorwaarden voor broedplaatsen. De negen broedfactoren zijn:

 1. Onderzoek verschillende opties
 2. Organiseer op een andere manier
 3. Laat mensen vrijbuiten
 4. Schep informele ontmoetingsplaatsen
 5. Verbind mensen met elkaar
 6. Laat mensen samen creëren
 7. Ga op ontdekkingsreis
 8. Wissel kennis en ervaring uit
 9. Stimuleer gezonde bemoeizucht

Deel II behandelt de broedfactoren, aan iedere factor wijdt Camp een eigen hoofdstuk. Deel III gaat tenslotte in op de drie randvoorwaarden voor broedplaatsen. In beide delen geeft Camp veel voorbeelden hoe je dergelijke broed-bijeenkomsten vorm kunt geven, en wat er in de maatschappij momenteel al gebeurt. Inspirerend!

Probleem of wens?
Broedplaatsen worden door Camp gedefinieerd als ‘groepen actieve mensen die gezamenlijk tot creatieve ideeën en oplossingen komen voor een algemeen gevoeld probleem’. Als ik zelf met broedplaatsen werk, is dat overigens vaak ook om een wens of een droom te realiseren met een diversiteit aan partijen en invalshoeken. Altijd zijn broedplaatsen gericht op een betere samenleving. Ze ontstaan uit protest, bezorgdheid of een behoefte aan ‘beter’.

Behoeften en resultaat
Camp geeft een vijftal behoeften die aanleiding kunnen zijn tot het werken met broedplaatsen:

 • de behoefte aan oplossingen voor sociaal-economische problemen
 • de behoefte aan sociale samenhang
 • de behoefte aan actieve burgers
 • de behoefte aan zingeving
 • de behoefte aan ontmoeting en participatie.

Dit zijn mijns inziens vooral de behoeften waaruit broedplaatsen van onderaf ontstaan. In de tekst komen ook andere behoeften naar voren, zoals de behoefte van grotere steden om ‘hip’ en aantrekkelijk te zijn voor bepaalde groepen bewoners, wat bijvoorbeeld aanleiding geeft tot de inrichting van broedplaatsen voor kunstenaars. Een heel andere behoefte, in het boek niet genoemd, is die van organisaties aan andersoortige resultaten dan ze met de gebruikelijke werkwijze oogsten. Ook vanuit die behoefte kunnen broedplaatsen ingericht worden.
Bij broedplaatsen die opzettelijk gesticht worden, is ’t altijd oppassen geblazen: hoeveel structuur verdraagt een broedplaats voordat de creatieve broeinestsfeer de nek omgedraaid wordt? In hoeverre kan er op resultaat gestuurd worden? Hoe kun je medewerkers of burgers betrekken bij een van hogerhand ingerichte beweging?

‘De Broedfactor’ is zonder twijfel een goede aanzet om na te denken over hoe je anders om kunt gaan met creatieprocessen. Er zijn voor organisaties mooie lessen te trekken uit de spontane broeinesten en broedplaatsen. Het gaat daarbij steeds weer om het vinden van een balans tussen 'de eisen van binnen' en 'de behoeften van buiten'.
Toch zal een manager ook met dit boek in de hand nog moeite hebben broedplaatsen in de praktijk te brengen, want heel concrete tips daartoe geeft Camp niet. Dat wordt experimenteren!
Of bel me om eens vrijblijvend te sparren over de mogelijkheden.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>